Hiệp hội BĐS Hồ Chí Minh: đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng

Ngày đăng bài: 04/02/2018

Theo Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp vùng chỉ có thể đạt được hiệu quả khi được thực hiện đồng bộ và phù hợp với quy hoạch vùng.

Qua nghiên cứu Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Theo đó, Hiệp hội BĐS Hồ Chí Minh cho biết, khái niệm vùng đã được xác định tại khoản 6 Điều 3: Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc TW lân cận gắn với một số lưu vực sông hoặc có sự tương đồng về điều kiện kinh tế – xã hội,…

quy-hoach-vung

Khái niệm quy hoạch vùng cũng được xác định tại khoản 7 Điều 3: Theo đó quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thế hóa  quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động KT- XH, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị, phân bố dân cư…

Chính vì vậy, HoREA đã nhất trí với Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn giải pháp bổ sung quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp vùng trong đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013, nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữ quy định của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch 2017 cùng các luật khác có liên quan. Đồng thời việc thống nhất này cũng giúp định hướng được quy hoạch của từng vùng nhằm đảo bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý, sử dụng đất cấp quốc gia đến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

quy-hoach-vung

Tuy nhiên, theo Hiệp hội BĐS Hồ Chí Minh khi thực hiện chế định quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất cấp vùng thì cần có một số vấn đề cần được giải quyết như: hiện nay không có cơ quan hành chính cấp vùng nên sẽ khó khăn trong công tác lập quy hoạch vùng, việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp vùng chỉ có thể đạt được hiệu quả khi được thực hiện đồng bộ và phù hợp với quy hoạch vùng để tránh trường hợp như hiện nay chỉ có quy hoạch cấp vùng của một bộ phận chuyên ngành nhưng lại bao trùm lên quy hoạch cấp vùng của các bộ chuyên ngành khác.

Như vậy, trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực chính thức, các cơ quan chính quyền cần xem xét đề nghị của Hiệp hội BĐS Hồ Chí Minh để quá trình quy hoạch vùng diễn ra thuận lợi nhất.

Theo Thủy Tiên/Blog thị trường BĐS